top of page

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de algemene voorwaarden van Cookies door de bus. 

Inhoudsopgave

 • Artikel   1 - Definities

 • Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

 • Artikel   3 - Toepasselijkheid

 • Artikel   4 - Het aanbod

 • Artikel   5 - De overeenkomst

 • Artikel   6 - Herroepingsrecht

 • Artikel   7 - De prijs

 • Artikel   8 - Nakoming en extra garantie

 • Artikel   9 - Levering en uitvoering

 • Artikel  10 - Betaling

 • Artikel  11 - Klachtenregeling

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: Het plaatsen van een bestelling in onze webshop.

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag tenzij anders wordt vermeld;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Ondernemer: Cookiesdoordebus die haar goederen via haar webshop aanbiedt.

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Cookies door de bus VOF

Karel de Grotelaan 137

3132 JS Vlaardingen

Email: info@cookiesdoordebus.nl

KvK-nummer: 84724935 

Btw-identificatienummer:

IBAN: NL92BUNQ2066786527

 

Cookies door de bus heeft geen bezoekadres.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 3. De tekst van deze algemene voorwaarden is op elk moment te raadplegen op de website van Cookiesdoordebus.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. We proberen onze producten zo waarheidsgetrouw weer te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 4. Cookiesdoordebus maakt de aangeboden producten niet zelf, maar koopt deze in bij een bij haar bekende partij.

 5. Cookiesdoordebus is op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk voor mogelijke ziekte, allergische reacties of erger of anderszins als gevolg van het direct of indirect nuttigen van de producten. Bijkomende kosten, nevenkosten, derving van inkomsten of anderszins kunnen op geen enkele manier worden verhaald.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Cookiesdoordebus bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Cookiesdoordebus treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en betaalomgeving. Verwezen wordt ook naar de privacy policy van Cookiesdoordebus te vinden op de website. 

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

1. Omdat Cookiesdoordebus producten verkoopt die een beperkte houdbaarheid hebben, is er geen sprake van herroepingsrecht. Producten kunnen dus niet geretourneerd worden. De wettelijke grondslag hiervoor kunt u ook terugvinden op de website van de ACM, https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/bedenktijd-wanneer-niet-wanneer-wel.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Cookiesdoordebus is vrij in het bepalen van de prijzen alsmede prijswijzigingen ten alle tijde door te voeren.

 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Verzendkosten worden separaat van de verkoopprijs vermeldt.

 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Kortom we leveren wat we beloven.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aanbieding en overdracht van de producten aan de vervoerder. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens het vervoer berust bij de koper.

 6. De kosten van het verzenden van de producten zijn voor de koper. Deze zullen afzonderlijk worden vermeldt bij het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden voldaan.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Een klacht over een product kan worden ingediend via de gegevens zoals vermeld op de contactpagina.

 2. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen

Artikel 12 - Account

 1. Door het plaatsen van de bestelling accepteert de koper de algemene voorwaarden, zoals aangegeven op de website. 

 2. Door het aanmaken van een account accepteert de koper de algemene voorwaarden, zoals aangegeven op de website. 

 3. Door het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling, accepteert de koper het ontvangen van de nieuwsbrief van Cookies door de Bus. De koper kan zich op ieder moment hiervan uitschrijven.

Verse, unieke koekjes | bezorgd in de brievenbus

bottom of page